Granice nieruchomości

Kiedy kupujemy działkę powinniśmy dokładnie sprawdzić oznaczone granice w gruncie. W myśl przepisów każda nieruchomość powinna mieć wydzielone te granice. Jednak zdarza się, że nie mają tych uregulowań. Jest to spowodowane tym, iż zostały zatarte w związku z upływem czasu. Zdarza się też bardzo często, że istniej spór między sąsiadami o granicę działki i konieczne jest przeprowadzenie postępowania rozgraniczającego. Aby doszło do takiego postępowania potrzebny jest wniosek, który składa się u wójta, burmistrza lub prezydenta. Postępowanie prowadzi geodeta, który zbiera dowody, aby wydać decyzje odnośnie rozgraniczenia. Geodeta po zebraniu dowodów zbiera osoby sporu i przedstawia im swoje wnioski. Może się zdarzyć też tak, że z dokumentów nie wyniknie granica działki będzie namawiał osoby do zawarcia ugody. Jeśli to nie pomoże, zostaje tylko droga sądowa. Są rozpoznaje sprawę od samego początku. Jeśli brakuje dowodów na ustalenie spornych granic, wydaje wyrok, że obecnymi granicami są granice według spokojnego stanu posiadania. System reklamy Test